Sortierung der Tabelle Bullen 15.06.2023

alle Abstammungsgitter anzeigen
sortiert nach Katalognummer
Katalog-Nr. Rasse GZW Mutter GZW Vater Weide/Stall Vater Biobetrieb
0001
Fleckvieh
123
128
  MALBOSS  
0002
Fleckvieh
139
140
  WEGA  
0003
Fleckvieh
139
140
  WEGA  
0004
Fleckvieh
139
140
gešlpt WEGA  
0005
Fleckvieh
139
140
gešlpt WEGA  
0006
Fleckvieh
124
120
  DEVIL